Teaching / Opetus -- Computational Structural Engineering and Mechanics / Laskennallinen rakennetekniikka ja rakenteiden mekaniikka -- Jarkko Niiranen


I work as a tenured Associate Professor of Computational Structural Engineering at the Department of Civil Engineering, Aalto University School of Engineering. / Työskentelen rakentamisen laskennallisen tekniikan professorina Rakennustekniikan laitoksella, Insinööritieteiden korkeakoulussa Aalto-yliopistossa.


Administrative Responsibilities and Leadership in Education / Opintohallinnon vastuu- ja johtamistehtävätThesis Supervision and Instruction / Opinnäytteiden valvonta ja ohjaus


I am willing to serve as a supervisor or instructor for Bachelor's and Master's Theses as well as for Doctoral Dissertation research on the following topics / Ohjaan mielelläni diplomi- ja kandidaatintöitä sekä väitöskirjatutkimusta seuraavista aihepiireistä:
  • Computational models, methods and analysis in engineering applications / Laskennalliset mallit, menetelmät ja analysointi insinöörisovelluksissa
  • Computational structural engineering with applications in comtemporary architecture and design / Laskennallisen rakennetekniikan sovellukset modernissa arkkitehtuurissa ja muotoilussa
  • Finite element methods with applications in structural engineering, structural mechanics and mechanics / Elementtimenetelmä ja sen sovellukset rakennetekniikassa, rakenteiden mekaniikassa ja mekaniikassa
  • Error analysis of finite element methods and adaptive mesh refinements / Elementtimenetelmän virheanalyysi ja adaptiivinen verkontihennys
  • Theoretical and computational modeling of thin structures such as beams, plates and shells / Ohuiden rakenteiden kuten palkkien, laattojen ja kuorten teoreettinen ja laskennallinen mallinnus
  • Any topic related to my research topics / Mikä tahansa tutkimusaiheisiini liittyvä aihe
Supervised/Advised Doctoral Dissertations / Valvomani/ohjaamani väitöskirjat: Supervised/Instructed Master's Theses / Valvomani/ohjaamani diplomityöt: Instructed Bachelor's Theses / Ohjaamani kandidaatintyöt:

Courses / KurssitJarkko Niiranen

January 1, 2021