Nimiä, jotka esiintyvät Suomessa sekä etu- että sukuniminä

Kuten lukija arvata saattaa, nimet ovat elävien tai eläneiden ihmisten nykyisiä tai entisiä nimiä.

Virikkeenä listan keräämisen aloittamiselle aikoinaan oli jossain lehdessä ollut juttu, jossa nimi Aurinko ei kelvannut lapselle etunimeksi, koska se kuulostaa sukunimeltä. Kuten nykyisellään jo varsin pitkästä listasta voi päätellä, ei etunimien esiintyminen sukuniminä (tai päinvastoin) ole mitenkään harvinaista.

Martti KARRI
Nimi Sukunimenä Etunimenä
Miesten nimet
Aadolf Kate Aadolf
Aarne Lea AARNE AARNE Rantala
Aarni Salli AARNI AARNI Kuorikoski
Aarno Eeva AARNO AARNO Aho
Aarre Sanna AARRE AARRE Ollila
Ahti Kari AHTI AHTI Rissanen
Aimo Pirkko AIMO AIMO Pere
Akseli Ari AKSELI
Antti Marja ANTTI ANTTI Takala
Arvo Jukka Arvo ARVO Kokkonen
Attila Satu ATTILA ATTILA Alastalo
Auvo Hannu AUVO AUVO Kettunen
Eero Torsti EERO EERO Kangaslahti
Eino Ilari EINO EINO Tunkelo
Elo Johanna ELO ELO Ajamo
Ensio Sami ENSIO ENSIO Itkonen
Ere Tomi Kristian ERE ERE Kokkonen
Erkko Aatos ERKKO ERKKO Autio
Erno Nina ERNO ERNO Helen
Esko Martti ESKO ESKO Aho
Hannu Susanna HANNU HANNU Visti
Harri Erik HARRI HARRI Haanpää
Heikki Susanna HEIKKI HEIKKI Kinnunen
Heimo Anne HEIMO HEIMO Laukkanen
Heino Jukka HEINO HEINO Leskelä
Hemminki Sari HEMMINKI Marko HEMMINKI Tamminen
Iivari Juhani Iivari
Ilkka Seppo ILKKA ILKKA Kanko
Ilmari Matti ILMARI ILMARI Pastinen
Into Salla INTO INTO Niilo-Rämä
Jalo Juha JALO JALO Kotinurmi
Jarkko Kalle JARKKO JARKKO Hietanimemi
Jonas Maria JONAS JONAS Liimatta
Joona Jouni JOONA JOONA Vainio
Jouko Petteri JOUKO JOUKO Kinnari
Juha Tomi-Pekka JUHA JUHA Virtanen
Jukka Johanna JUKKA JUKKA Rantanen
Juuso Esko JUUSO JUUSO Numminen
Kaleva Marko KALEVA Vesa KALEVA Luomala
Kalervo Olli KALERVO Vili KALERVO Ravanko
Kari Mika KARI KARI Vimpari
Karri
KARRI Leskinen
Kauko Esa KAUKO KAUKO Leivo
Kauppi Antti KAUPPI KAUPPI Kujala
Kimmo Juha KIMMO KIMMO Karinen
Kivi Kari KIVI KIVI Laakso
Klaus Erva KLAUS KLAUS Järvinen
Kristo Paula KRISTO KRISTO Kulju
Kuisma Risto KUISMA KUISMA Lappalainen
Kyösti Susan KYÖSTI KYÖSTI Karjula
Lassi Jari LASSI LASSI Karvonen
Launo Harri LAUNO LAUNO Akiala
Lauri Hannele LAURI LAURI Tukia
Leino Hanna LEINO LEINO Utriainen
Leo Okkko LEO LEO Kallio
Manu Anja Tuula MANU MANU Laamanen
Marin ? Jukka MARIN Jukka MARIN Zuvela
Markku Anne MARKKU MARKKU Markkula
Markus Riitta MARKUS MARKUS Peuhkuri
Martti Kati MARTTI MARTTI Mäntylä
Matti Ilkka MATTI MATTI Ilkka
Mauno Juha MAUNO MAUNO Koivisto
Maunu Antti MAUNU MAUNU Nissinen
Niilo Into NIILO-Rämä NIILO Hakonen
Niku Helena NIKU NIKU Latva-Pukkila
Okko Liisa OKKO OKKO Silvola
Olavi Aarno OLAVI OLAVI Noronen
Olli Iikka OLLI OLLI Piiroinen
Ora Lauri ORA ORA-Antti Yli-Urpo
Ossi Hannu OSSI OSSI Ovaskainen
Panu Helena PANU PANU Saukko
Pauli Tuula PAULI PAULI Aalto-Setälä
Pasi Jouko PASI PASI Viinikka
Pentti Päivi PENTTI PENTTI Ravanko
Perttu Jussi PERTTU PERTTU Raivio
Pessi Pekka PESSI PESSI Rautio
Päiviö Marko PÄIVIÖ PÄIVIÖ Pollari
Rasmus Taneli RASMUS RASMUS Järvinen
Reima Satu REIMA REIMA Sjöroos
Reini Jorma REINI REINI Hurme
Reijo Teresa REIJO REIJO Virtanen
Reino Minna REINO REINO Ruusu
Reko Jukka REKO REKO Vuorinen
Riiko Riiko Jormanainen
Riku Jukka RIKU RIKU Reiman
Risto Tapani RISTO RISTO Vapola
Roine Janne ROINE ROINE Huotari
Sakari Sanniminni SAKARI SAKARI Jalovaara
Samppa Annikka SAMPPA SAMPPA Kytömäki
Sampo Tiina SAMPO SAMPO Itäaho
Sauli Anneli SAULI SAULI Niinistö
Seppo Liisa SEPPO SEPPO Laine
Simo Mika SIMO SIMO Voutilainen
Taneli Sini TANELI TANELI Tikkanen
Tapani Jussi TAPANI TAPANI Olkku
Tapio Eliisa TAPIO Ilkka TAPIO Teppo
Tarmo Harri TARMO TARMO Ranta
Teijo Niilo TEIJO TEIJO Laine
Tenho Pekka TENHO TENHO Saurén
Teppo Kirsi-Marja TEPPO TEPPO Sorvali
Terho Jari TERHO TERHO Puustinen
Timo Päivi TIMO TIMO Hippi
Tomi Ville TOMI TOMI Kerttula
Toni Milka TONI TONI Nieminen
Toivo Aarne TOIVO TOIVO Katila
Topi Markus TOPI TOPI Kaaresoja
Torsti Jarmo TORSTI TORSTI Ahokas
Turkka Jyri TURKKA TURKKA Tuomi
Uljas Johanna ULJAS ULJAS Syväniemi
Urho Ulla-Marja URHO URHO Sipilä
Urmas Anu URMAS URMAS Purola
Urpo Marko URPO URPO Vuorio
Valo Marko VALO VALO Nihtilä
Veikko Jaana VEIKKO
Veini Haunnu VEINI
Vesa Petri VESA VESA Alastalo
Viljo Matti VILJO VILJO Virtanen
Visa Riitta VISA VISA Rauste
117 nimeä
Naisten nimet
Aarni Annele AARNI AARNI Alanko
Aila Juha AILA AILA Mäkinen
Aira Marja AIRA AIRA Samulin
Ansa Esteri ANSA ANSA Ikonen
Aura Tuomas AURA AURA Pursiainen
Auri Marja-Liisa AURI AURI Paunonen
Eeva Jouko EEVA EEVA Pietilä
Ella Pekka ELLA ELLA Rajamäki
Eira Pekka EIRA EIRA Seppälä
Hanna Arja HANNA HANNA Leino
Hanni Pekka HANNI HANNI Ahtiainen
Heini Eino HEINI HEINI Noronen
Helen ? Erno Helen
Helle Inka Helle HELLE Kotivuori
Helmi Vesa HELMI HELMI Haapamäki
Ilma Ilma Alastalo
Ilta Satu ILTA ILTA Ahonen
Inkeri Jukka INKERI INKERI Yliruokanen
Kaari Jaana KAARI Anna-KAARI Hakkarainen
Kaija Juha KAIJA KAIJA Väisänen
Kainu Janne KAINU KAINU Mikkola
Kaisla Olavi Kaisla
Kanerva Erkki KANERVA KANERVA Ahonala
Kirsi Juha KIRSI KIRSI Ravanko
Kirsikka Olli KIRSIKKA KIRSIKKA Linna
Kukka Kalervo KUKKA KUKKA Vennamo
Lauha Yrjö LAUHA LAUHA Fried
Lilja Niko Lilja Lilja Kivimäki
Lotta Tuomo LOTTA LOTTA Laine
Louhi Kristiina LOUHI LOUHI Kirkkomäki
Maila Tomi MAILA MAILA Koskinen
Malin Nora MALIN MALIN Melleri
Meri Tessa MERI MERI Viinikka
Marjo Kari MARJO MARJO Matikainen
Nora Hannele NORA NORA Niinikoski
Paula Kalle PAULA PAULA Lamminparras
Petra Seela PETRA PETRA Eskelin
Pilvi Katja PILVI PILVI Lehtinen
RAITA Henna RAITA RAITA Levola
Rauha Kai RAUHA RAUHA Tulkki
Regina Sari REGINA REGINA Martin
Rita Hannu RITA RITA Soramies
Ruusu Mika Ruusu RUUSU Riekki
Saila Kaarina SAILA SAILA Kettunen
Saima Satu SAIMA SAIMA Linnea Antola
Salla Pekka SALLA SALLA Tuulos
Salli Mia SALLI SALLI Aaltonen
Sani Tommi SANI SANI Marttila
Sara Kari SARA SARA Paunonen
Sari Anneli SARI SARI Laanti
Siiri Minna SIIRI SIIRI Niemi
Silja Anja SILJA SILJA Rekomaa
Sirkka Erkki SIRKKA SIRKKA Patteri
Soini Sakari SOINI SOINI Airila
Sointu Kristiina SOINTU SOINTU Sahramäki
Säde Ville SÄDE SÄDE Tahvanainen
Taimi Jenni TAIMI TAIMI Tapola
Taina Markus TAINA TAINA Tukiainen
Terhi Niklas TERHI TERHI Ylöstalo
Tiitu Hannu TIITU TIITU Marjamaa
Tuomi Tuomas Tuomi
Tuuli Jaakko TUULI TUULI Hänninen
Vanamo Lauri VANAMO VANAMO Seppä
Vaula Heikki VAULA VAULA Alanko
Vilja Nina VILJA VILJA Ravanko
Virpi Risto VIRPI VIRPI Saranpää
Vuokko Helena VUOKKO VUOKKO Vuori
65 nimeä

Kontribuutiot ovat aina tervetulleita!

Koonnut Juha Virtanen. Päivitetty 19.3.2017.


<jiivee@iki.fi>